Η ανάπτυξη συστηματικής επικοινωνίας και διαύλων διαλόγου με τους συμμετόχους αποτελεί για τη Σωληνουργεία Κορίνθου μονόδρομο στη δέσμευση που έχει αναλάβει απέναντί τους για την ανταπόκριση στα αιτήματα και τις προσδοκίες τους, το πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • καθορισμό συμμετόχων και καταγραφή σημαντικών θεμάτων,
  • επιβεβαίωση / αναθεώρηση των σημαντικών θεμάτων με τους συμμετόχους,
  • ανάπτυξη στρατηγικής και προτεραιοτήτων ΕΚΕ,
  • υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ,
  • ανασκόπηση και παρουσίαση της επίδοσης στους συμμετόχους.
H Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναγνωρίσει ως συμμετόχους τις ομάδες αυτές, που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Επίσης, έχει αναγνωρίσει πως υπάρχουν παράγοντες όπως η τοποθεσία, το εύρος, και η φύση των λειτουργιών της Εταιρίας, που καθορίζουν το χαρακτήρα των ομάδων αυτών. Η διαδικασία αναγνώρισης και στη συνέχεια προτεραιοποίησης των συμμετόχων της Εταιρίας, έχει βασιστεί στη μεθοδολογία του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative και λαμβάνει υπόψη αφενός την ένταση της επίδρασης που ασκεί η κάθε ομάδα συμμετόχων στην Εταιρία ανά άξονα ΕΚΕ και αφετέρου την ένταση της επίδρασης που ασκεί η Εταιρία στην κάθε ομάδα συμμετόχων.
 
Η Εταιρία επικοινωνεί με τους συμμετόχους μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο αμφίδρομων μέσων/διαύλων και δράσεων. Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναπτύσσει διάλογο με τις ομάδες συμμετόχων προκειμένου να εντοπίζει τα κύρια θέματα που σχετίζονται με την κάθε ομάδα και τις δραστηριότητές της. Μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας με κάθε ομάδα συμμετόχων, η Εταιρία καταγράφει τα σημαντικά θέματα και αξιολογεί τις απόψεις και τις ανάγκες τους, με σκοπό τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και τον καθορισμό πλάνου δράσεων για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές. Με τον τρόπο αυτό η Εταιρία στοχεύει να κρατά ενήμερη κάθε ομάδα συμμετόχων, να λαμβάνει την άποψή τους και να απολαμβάνει την κατανόησή τους στη διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων που έχει αναλάβει να φροντίζει.