Στη Σωληνουργεία Κορίνθου η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς αλλά και της διαχείρισης κινδύνων επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Στόχος της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι η διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να μπορεί να περιφρουρεί τα περιουσιακά στοιχεία της, αλλά και να εντοπίζει, καταγράφει και στη συνέχεια να αντιμετωπίζει τους σημαντικότερους κινδύνους. Για την επίτευξη του στόχου της Εταιρίας, ειδική ανεξάρτητη Ομάδα Ελέγχου υποστηρίζει και καθοδηγεί το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Σωληνουργεία Κορίνθου.
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει την ορθή εφαρμογή κάθε διαδικασίας και συστήματος εσωτερικού ελέγχου ανεξαρτήτως του λογιστικού ή μη περιεχομένου τους και αξιολογεί την επιχείρηση μέσω ανασκόπησης των δραστηριοτήτων της, λειτουργώντας ως μια υπηρεσία προς τη Διοίκηση.
 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρίας διενεργεί πολυάριθμους ελέγχους κατά τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο των οποίων εξετάζεται και πώς υλοποιείται η πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.
 
Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογείται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωληνουργεία Κορίνθου ως προς το εύρος των δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, την επάρκεια των εκθέσεων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου προς την επιτροπή ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ως προς την ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα της Διοίκησης σχετικά με εντοπισμένα σφάλματα ή αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
 
Παράλληλα, το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αποδοτικότερη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Σωληνουργεία Κορίνθου, ως εργαλείο αναγνώρισης, οριοθέτησης, κατηγοριοποίησης και περιορισμού αυτών. Ο κίνδυνος είναι συνυφασμένος με την επιχειρησιακή δραστηριότητα και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σωληνουργεία Κορίνθου, όπου η φύση της Εταιρίας και η δραστηριοποίησή της σε πολυάριθμες αγορές μπορούν να την εκθέσουν σε διάφορους κινδύνους. Στη Σωληνουργεία Κορίνθου έχοντας ως βασική αρχή την αρχή της πρόληψης, έχουν αναπτυχθεί πρακτικές και μηχανισμοί με σκοπό τον εντοπισμό, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την ορθή διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη δραστηριότητας της Εταιρίας, την έκθεση της στις αγορές που δραστηριοποιείται και με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
 
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Σωληνουργεία Κορίνθου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας και τη συνολικότερη λειτουργία της, ενώ μέσω της συνεχούς αναθεώρησής του λαμβάνονται έγκαιρα υπόψη οι όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται στο περιβάλλον της Εταιρίας. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Σωληνουργεία Κορίνθου εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία, να τίθενται τα απαιτούμενα όρια ανάληψης κινδύνου, καθώς και να υλοποιούνται οι κατάλληλες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες. Στρατηγική της Εταιρίας είναι να αξιολογείται σε συνεχή βάση η αποτελεσματικότητα των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου και να διευρύνεται το πεδίο παρακολούθησής του.
 
Οι κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της διακρίνονται σε χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς:
 
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
Οι σημαντικότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι:
 • Κίνδυνος αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων, κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων),
 • Πιστωτικός κίνδυνος (τραπεζών και πελατών),
 • Κίνδυνος ρευστότητας,
 • Κεφαλαιουχικός κίνδυνος.
Για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων έχουν εκδοθεί συγκεκριμένες οδηγίες από την Εταιρία, στο πλαίσιο των οποίων η Οικονομική Διεύθυνση εφαρμόζει την πολιτική διαχείρισής τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση των οικονομικών κινδύνων περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 της Σωληνουργεία Κορίνθου, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.cpw.gr (ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις / Οικονομικά Αποτελέσματα - Οικονομικές Εκθέσεις).
 
Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές ενέργειας, γεγονός που την κάνει περισσότερο ευάλωτη στον αυξανόμενο ανταγωνισμό που επικρατεί τα τελευταία έτη. Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν λόγω ενδεχόμενης συρρίκνωσης στις κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων ενεργειακών εταιριών ή/και λόγω ενδεχόμενης τάσης προστατευτισμού των τοπικών παραγωγών. Επίσης, δεδομένου του γεγονότος ότι αρκετές αγορές βασίζονται στο δολάριο, όπως και η κοστολογική βάση κάποιων ανταγωνιστών, η ενίσχυση του ευρώ (κατά τη φάση διεκδίκησης των έργων), ceterisparibus, απαιτεί επιθετικότερη τιμολογιακή πολιτική, συμπιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας. Οι πωλήσεις του ενεργειακού τομέα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία on a projec tbasis, για τις οποίες τόσο η τιμή, όσο και το κόστος προμήθειας της πρώτης ύλης είναι σταθερά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Επιπλέον, ένα σημαντικό τμήμα του κόστους της Εταιρίας αφορά σε ναύλους, η αγορά των οποίων είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη τα τελευταία έτη. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος η Εταιρία επιδιώκει για ένα σημαντικό τμήμα του μεταφορικού της έργου, να συνάπτει συμφωνίες onaprojectbasis. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η πρακτική αυτή δεν είναι εφικτή λύση και ως εκ τούτου η ναύλωση πλοίων στην spot αγορά, να επηρεάζει την κερδοφορία των έργων.

Πέρα των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναγνωρίσει περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς κινδύνους καθώς και λειτουργικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία της, για τους οποίους όμως έχει πραγματοποιήσει επί σειρά ετών επενδύσεις προκειμένου να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα επέλευσής τους.
 
Ειδικότερα, ως Περιβαλλοντικός ορίζεται ο Κίνδυνος που συνδέεται με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων καθώς και από την κλιματική αλλαγή. Για την εκτίμηση του Περιβαλλοντικού Κινδύνου χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες οι οποίοι συνδέονται με οικονομικούς δείκτες για την αποτύπωση του περιβαλλοντικού κινδύνου σε οικονομικούς όρους. Ως Επαγγελματικός ορίζεται ο Κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση σε τυχόν βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Για την εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου χρησιμοποιούνται δείκτες που συσχετίζουν την πιθανότητα ή/και τη συχνότητα έκθεσης των εργαζομένων σε κάποια πηγή έκθεσης που βρίσκεται στον εργασιακό χώρο με τη σοβαρότητα των συνεπειών που μπορεί να έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας.

Ως προς την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια του Ανθρώπινου Δυναμικού της, η Εταιρία:
 • διαθέτει όλες τις απαραίτητες από τη νομοθεσία μελέτες επικινδυνότητας,
 • εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια λειτουργίας και ασφάλειας που βρίσκονται σε συμφωνία με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,
 • αναπτύσσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών,
 • συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές και το Πυροσβεστικό Σώμα για τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών συμβάντων,
 • λαμβάνει προληπτικές δράσεις και ενέργειες, κατόπιν παρακολούθησης των σχετικών δεικτών (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας) που έχει θέσει. Οι δείκτες αυτοί παρακολουθούνται συστηματικά και κοινοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας.
Οι λειτουργικοί κίνδυνοι συνδέονται με το κόστος παραγωγής, με τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, αλλά και με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις εσωτερικές διεργασίες, στις εργασιακές σχέσεις, στα συστήματα της Εταιρίας και γενικά με κάθε δυσλειτουργία που οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα.
 
Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών κινδύνων η Σωληνουργεία Κορίνθου:
 • αναπτύσσει και υλοποιεί εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα που σχετίζονται με το σύνολο των δραστηριοτήτων της,
 • υλοποιεί τακτικούς ελέγχους,
 • αναπτύσσει πολιτικές και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας,
 • εφαρμόζει και ελέγχει το επίπεδο εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας,
 • συνάπτει συμφωνίες για την προστασία της Εταιρίας ή/και τη μείωση της Έκθεσης της Εταιρίας στους κινδύνους αυτούς,
 • συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων φυσικών φαινομένων.