Δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε θετικά στην ενεργειακή μετάβαση και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων μας. Η εταιρεία, ενημερώνεται συνεχώς σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και υποστηρίζει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Αυτή είναι μια δυναμική στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της μετάβασης σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους συμμετόχους της.

Η Εταιρεία ακολουθεί στενά τις πρωτοβουλίες και τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα στις παραγωγικές της διαδικασίες και στην εφοδιαστική της αλυσίδα με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στις επιχειρησιακής δραστηριότητας, από τη διαχείριση αποβλήτων και τη διάθεσή τους, σε θέματα ποιότητας και διάθεσης υδάτων.
 

Ενεργειακή αποδοτικότητα


Η Σωληνουργεία Κορίνθου, χρησιμοποιεί πρακτικές επιχειρησιακής αριστείας σε πιλοτικό επίπεδο καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα βέλτιστων εφαρμογών ενεργειακής απόδοσης:
  1. Υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν, όπως η αντικατάσταση χρήσης ορυκτών καυσίμων από ηλεκτρική ενέργεια, η εγκατάσταση φωτιστικών LED, η μετάβαση στο δίκτυο υπερ-υψηλής τάσης, κ.α. είχαν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 2% στην παραγωγική διαδικασία. Η βελτίωση της ενεργειακής μας απόδοσης είναι μία διαρκής διεργασία που θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια.
  2. Υπολογισμός και πιστοποίηση εκπομπών άνθρακα. Υπολογισμός και πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα TUV Hellas της ισοδύναμης ποσότητας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-3:2019 (GHG Scope I & II).
  3. Ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες πηγές. Στόχος μας είναι να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες μας για ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από ανανεώσιμες πηγές, μια δέσμευση που έχει θέσει η διοίκηση της εταιρείας. Προς αυτήν την κατεύθυνση και μέχρι να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή, καλύπτουμε το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας με την αγορά GOs (Εγγυήσεις προέλευσης από ΑΠΕ).

 

Κυκλική οικονομία


Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει δεσμευτεί να λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο και να βοηθήσει στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Δρομολογούμε δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση όπως η χρήση απόβλητων ή υποπροϊόντων για την δημιουργία βιομηχανικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Μια επιτυχημένη τέτοια δράση, σε συνεργασία με την Wasco Energy Group και την AEIFOROS SA, είναι η χρήση σκωρίας κλιβάνου ηλεκτρικού τόξου (EAF), σε ειδικές εφαρμογές σκυροδέματος όπως το ενισχυμένο σκυρόδεμα για την εξωτερική επένδυση σωλήνων υποθαλάσσιων αγωγών.

Αξιοποίηση σκωρίας χαλυβουργείου στην επένδυση σκυροδέματος σωλήνων. Η κυκλική οικονομία στην πράξη