Αναγνωρίζουμε τη σημασία των με διαφάνεια και ορθών δομών διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της συνεχούς προόδου. Επιπροσθέτως, υιοθετούμε πολιτικές που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση ζητημάτων. Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών παρακολουθείται διεξοδικά από τους αντίστοιχους δείκτες μέτρησης, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους για επαρκή δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την κανονιστική συμμόρφωση και άλλα σημαντικά ζητήματα, καθώς και κατάλληλα μέτρα διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμευόμαστε, μέσω των δραστηριοτήτων μας, να καλύπτουμε τις ανάγκες της κοινωνίας παραδίδοντας προϊόντα με αξιόπιστο, συμπεριληπτικό και βιώσιμο τρόπο και έτσι να δημιουργούμε κοινή αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κώδικας δεοντολογίας
Δεσμευόμαστε στο  να δραστηριοποιούμαστε με εντιμότητα και ακεραιότητα, συμμορφούμενοι με όλους τους ισχύοντες νόμους . Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές μας και αναγνωρίζουμε  την ηθική και νομική υποχρέωση να ενεργούμε υπεύθυνα.
Η απόδοση και η ανταγωνιστικότητά τους ενισχύονται αποκλειστικά μέσω νόμιμης συμπεριφοράς .

Προστασία δεδομένων
Η έκταση της χρήσης δεδομένων στις επιχειρήσεις προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τις πρακτικές προστασίας τους που επεκτείνεται σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες και τομείς. Σε συνεργασία με τους ειδικούς μας στον τομέα της πληροφορικής, η Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας εισήγαγε ένα πλαίσιο προστασίας δεδομένων που περιβάλλει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους. Τελικά, η διακυβέρνηση δεδομένων μπορεί με σωστό σχεδιασμό να ισορροπήσει την αξιοποίηση τους με την την επίτευξη του στόχου της προστασίας  της ιδιωτικότητας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ευθύνη όλων των υπαλλήλων, εργολάβων, συνεργατών και άλλων τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό της Σωληνουργείας Κορίνθου.

Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών

Ουσιαστικός ρόλος στη δομή της εταιρικής μας διακυβέρνησης είναι η εφαρμογή ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών. Ο μηχανισμός, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2022, καθιερώνει τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας για οποιονδήποτε εντός ή εκτός της εταιρείας, ώστε να καταγγέλλει ανήθικη ή παράνομη αδικοπραγία, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη για τους καταγγέλλοντες.