Αναγνωρίζουμε τη σημασία των με διαφάνεια και ορθών δομών διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της συνεχούς προόδου. Επιπροσθέτως, υιοθετούμε πολιτικές που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση ζητημάτων. Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών παρακολουθείται διεξοδικά από τους αντίστοιχους δείκτες μέτρησης, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους για επαρκή δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την κανονιστική συμμόρφωση και άλλα σημαντικά ζητήματα, καθώς και κατάλληλα μέτρα διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμευόμαστε, μέσω των δραστηριοτήτων μας, να καλύπτουμε τις ανάγκες της κοινωνίας παραδίδοντας προϊόντα με αξιόπιστο, συμπεριληπτικό και βιώσιμο τρόπο και έτσι να δημιουργούμε κοινή αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κώδικας δεοντολογίας
Δεσμευόμαστε στο  να δραστηριοποιούμαστε με εντιμότητα και ακεραιότητα, συμμορφούμενοι με όλους τους ισχύοντες νόμους . Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές μας και αναγνωρίζουμε  την ηθική και νομική υποχρέωση να ενεργούμε υπεύθυνα.
Η απόδοση και η ανταγωνιστικότητά τους ενισχύονται αποκλειστικά μέσω νόμιμης συμπεριφοράς .

Πολιτικές
Έχουμε εφαρμόσει ένα σύνολο πολιτικών σχετικά με ζητήματα ESG, έτσι ώστε να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο που θέτει την υπεύθυνη λειτουργία ως κορυφαία προτεραιότητα. Όλες οι πολιτικές που εφαρμόζονται, παρακολουθούνται τακτικά από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να εξακριβωθεί η πλήρης συμμόρφωση και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει εφαρμόσει ένα σύνολο πολιτικών σχετικά με ζητήματα ESG, έτσι ώστε να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο που θέτει την υπεύθυνη λειτουργία ως κορυφαία προτεραιότητα. Όλες οι πολιτικές που εφαρμόζονται, παρακολουθούνται τακτικά από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να εξακριβωθεί η πλήρης συμμόρφωση και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου.
Προστασία δεδομένων
Η έκταση της χρήσης δεδομένων στις επιχειρήσεις προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τις πρακτικές προστασίας τους που επεκτείνεται σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες και τομείς. Σε συνεργασία με τους ειδικούς μας στον τομέα της πληροφορικής, η Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας εισήγαγε ένα πλαίσιο προστασίας δεδομένων που περιβάλλει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους. Τελικά, η διακυβέρνηση δεδομένων μπορεί με σωστό σχεδιασμό να ισορροπήσει την αξιοποίηση τους με την την επίτευξη του στόχου της προστασίας  της ιδιωτικότητας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ευθύνη όλων των υπαλλήλων, εργολάβων, συνεργατών και άλλων τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό της Σωληνουργείας Κορίνθου.