Υιοθετήσαμε μια συνεκτική, ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που ενσωματώνει δράσεις για όλους τους πιθανούς κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Διαμορφώνοντας κατάλληλες πολιτικές και δείκτες απόδοσης, η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης θέτει τα θεμέλια για αποτελεσματικό εντοπισμό, παρακολούθηση και διαχείριση των ουσιωδών δεικτών ESG.

Δεσμευόμαστε να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της της κλιματικής αλλαγής και αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα όχι μόνο κατά την παραγωγή των προϊόντων μας, αλλά σχεδιάζοντας τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας σε μία οικονομία με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Λόγω της φύσης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων μας και λόγω των αγορών των προϊόντων, το μέλλον μας είναι στενά συνδεδεμένο με την ικανότητά μας να λειτουργούμε με βιώσιμο τρόπο. Συνεπώς, βρισκόμαστε στο στάδιο ανάπτυξης πρόσθετων στόχων προσανατολισμένων στη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και μέτρων ενεργειακής απόδοσης ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών και υπηρεσιών.

Επιπλέον, η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού μας είναι υψίστης σημασίας και επενδύουμε ιδιαίτερα στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.

Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης - (ESG Roadmap)
  • Αναγνώριση και ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σημαντικές επιρροές όπως κλιματική κρίση, απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας και της νομοθεσίας για το περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
  • Επικαιροποίηση κύριων εταιρικών πολιτικών σε όλο το φάσμα ESG και ενσωμάτωσή τους στη στρατηγική της Εταιρίας
  • Διαμόρφωση δεικτών παρακολούθησης της επίδοσης
  • Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου δέουσας επιμέλειας και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
  • Ενσωμάτωση μέτρων διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της διαφάνειας και υπεύθυνης λειτουργίας
  • Θέσπιση μέσο-μακροπρόθεσμων στόχων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη χρήση ενέργειας και υλοποίηση πενταετούς σχεδίου συνεχούς βελτίωσης στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια
Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης - (ESG Roadmap)

Η βασική δραστηριότητα της Σωληνουργείας Κορίνθου είναι η παροχή καινοτόμων λύσεων στον κλάδο της μεταφοράς ενέργειας. O τρόπος που λειτουργούμε συμβάλλει άμεσα και υποστηρίζει αρκετούς από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG).

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει εγγραφεί στην EcoVadis τον Νοέμβριο του 2022. Η EcoVadis είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς πλατφόρμες αξιολόγησης προμηθευτών-βιωσιμότητας. Η βαθμολογία αντικατοπτρίζει την απόδοση βιωσιμότητας μιας εταιρείας και προσδιορίζει ενέργειες για βελτίωση. Περισσότερες από 85.000 εταιρείες βαθμολογούνται από την EcoVadis

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αποφασίσει στρατηγικά να διαχειρίζεται τη σχέση με τους προμηθευτές της, με τρόπο που λαμβάνει υπόψη κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, μια πρακτική γνωστή ως υπεύθυνη προμήθεια ή ευθύνη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Λαμβάνοντας μέρος στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis, η Σωληνουργεία Κορίνθου ανταποκρίνεται στη ζήτηση των πελατών και των προμηθευτών της παρέχοντάς τους πρόσβαση στις σημαντικές λεπτομέρειες και τις επιδόσεις της. Χρησιμοποιώντας την Ecovadis μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόδοσή μας, να μετρήσουμε το σύστημα διαχείρισης βιωσιμότητας να εντοπίσουμε ευκαιρίες για βελτίωση σε σχέση με 4 διαφορετικούς πυλώνες αειφορίας (Περιβάλλον, Ηθική, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Βιώσιμες Προμήθειες) και να βελτιώσουμε τις πρακτικές διαφάνειας και βιωσιμότητας.

Αυτό μας επιτρέπει να συγκρίνουμε την απόδοσή μας με τις πρακτικές άλλων κορυφαίων εταιρειών, πολλές από τις οποίες είναι πελάτες μας, βελτιώνοντας έτσι την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η αξιολόγηση των προμηθευτών μας που επικοινωνούν και αποδέχονται τον SCoC (κώδικας συμπεριφοράς προμηθευτή) της εταιρείας μας και ο καθορισμός μιας διαδικασίας ιεράρχησης προτεραιοτήτων, είναι όλα κρίσιμα βήματα της βιώσιμης στρατηγικής μας.

Μέσω της πλατφόρμας EcoVadis, η εταιρεία αξιολόγησε τη βιωσιμότητα των προμηθευτών της πρώτων υλών με βάση τις πολιτικές και τις πρακτικές τους. Η Ecovadis είναι μια σημαντική αλυσίδα τελικών προϊόντων τόσο για προμηθευτές όσο και για πελάτες. Η Σωληνουργεία Κορίνθου στοχεύει να επεκτείνει την προαναφερθείσα αξιολόγηση στην πλειονότητα των προμηθευτών της, να την συμπεριλάβει στις διαδικασίες της εφοδιαστικής της αλυσίδας και να επαναλαμβάνει την αξιολόγηση ετησίως σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης.

Το CDP, αρχικά γνωστό ως Carbon Disclosure Project, είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται το παγκόσμιο σύστημα περιβαλλοντικής αποκάλυψης για επενδυτές, εταιρείες, πόλεις και κυβερνήσεις για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους και να αναλάβουν επείγουσα δράση για την οικοδόμηση μιας πραγματικά βιώσιμης οικονομίας. Το 2021, η CPW αποκάλυψε τις επιδόσεις της στις εκπομπές άνθρακα στους πελάτες μέσω του Carbon Disclosure Project (CDP) στην κατηγορία της κλιματικής αλλαγής.

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Στείλτε μας ένα email για να ρωτήσετε για το έργο μας, στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο sustainability@cpw.gr