Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωληνουργεία Κορίνθου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και έχει διετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από 5 μέλη. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου διοίκησης της Εταιρίας.
 
Επιπλέον, η Σωληνουργεία Κορίνθου, στηρίζει την επιλογή των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου σε κριτήρια όπως η επαρκής πείρα, η γνώση του αντικειμένου της Εταιρίας, οι ηγετικές ικανότητες, η ακεραιότητα και η εντιμότητα.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωληνουργεία Κορίνθου έχει την ευθύνη της χάραξης και του ελέγχου εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρίας, καθώς και της τήρησης των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και των πολιτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και εξετάζει τυχόν φαινόμενα ή περιπτώσεις απόκλισης από την πολιτική απορρήτου πληροφοριών, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας πριν την τελική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλίζει ότι κάθε δράση - σχέδιο της Εταιρίας υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές, τις πολιτικές και τη στρατηγική της.
 
Η επίδοση του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οπότε και κρίνονται τα αποτελέσματα που έχουν οι αποφάσεις του στη λειτουργία και την ανάπτυξη της Εταιρίας. Μάλιστα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβή η οποία εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνδέεται και επηρεάζεται από τη συνολική επίδοση της Εταιρίας τόσο σε οικονομικούς όρους όσο και σε όρους υπεύθυνης λειτουργίας.