Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις για εργαστηριακές δοκιμές υλικών και διάβρωσης, παρακείμενες στην παραγωγική μονάδα. Το εργαστήριό μας είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) βάσει του προτύπου ISO:IEC 17025, το οποίο εγγυάται την αμεροληψία και την σωστή εκτέλεση των δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.  

Το εργαστήριο λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως προς την υποστήριξη των δραστηριοτήτων παραγωγής και επένδυσης σωλήνων. Επίσης, διενεργεί δοκιμές στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας για έρευνα και ανάπτυξη.
 
Σωλήνες
 • Χημική ανάλυση
 • Δοκιμή εφελκυσμού
 • Δοκιμή κάμψης
 • Δοκιμή κρούσης Charpy V
 • Δοκιμή Drop Weight Tear (DWT)
 • Δοκιμή σκληρότητας (Vickers and Rockwell)
 • Μεταλλογραφική εξέταση και μακροεξέταση
 • Δοκιμή αντοχής σε όξινες συνθήκες διάβρωσης υδρογόνου HIC, SSCC σύμφωνα με τα πρότυπα NACE.

Επένδυση σωλήνων
 • Δοκιμή καθοδικής προστασίας (cathodic disbondment)
 • Δοκιμή DSC
 • Δοκιμή gel time
 • Δοκιμή melt flow index
 • Δοκιμή hot water immersion
 • Δοκιμή εφελκυσμού πολυμερούς
 • Δοκιμή αντοχής στη διείσδυση
 • Δοκιμή κάμψης
 • Δοκιμή αντοχής στην τριβή
 • Κοκκομετρική ανάλυση (μέτρηση κοκκομετρικής κατανομής)
 • Περιεκτικότητα σε υγρασία
 • Έλεγχος πορώδους
 • Προσδιορισμός πυκνότητας
Οι ανωτέρω δοκιμές μπορούν να διενεργηθούν και μεμονωμένα για τις περιπτωσεις που το επιθυμεί ο πελάτης.