Έχουμε εφαρμόσει ένα σύνολο πολιτικών σχετικά με ζητήματα ESG, έτσι ώστε να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο που θέτει την υπεύθυνη λειτουργία ως κορυφαία προτεραιότητα. Όλες οι πολιτικές που εφαρμόζονται, παρακολουθούνται τακτικά από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να εξακριβωθεί η πλήρης συμμόρφωση και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται να λειτουργεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνα, ενώ παράλληλα συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της και τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινότητας για να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μέλλον για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Σωληνουργεία Κορίνθου στοχεύει να δημιουργήσει μια υπεύθυνη και αξιόπιστη σχέση με τους ομολόγους της και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της. Η αξιόπιστη λειτουργία της εταιρείας θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα και είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη επιτυχία της.