Περιβάλλον

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και αναλαμβάνει δράση για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης μέσω λύσεων και προϊόντων που διευκολύνουν την ανάπτυξη χρήσης καθαρότερων μορφών ενέργειας.

Στρατηγική
Παροχή προϊόντων και λύσεων που επιδρούν θετικά στην ενεργειακή μετάβαση
Χρήση ΑΠΕ/ καθαρής ενέργειας
Πρακολούθηση και μείωση εκπομπών άνθρακα
Εξοικονόμηση ενέργειας

Η Σωληνουργεία Κορίνθου σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την επιτυχή μετάβασή της σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα. Έχοντας ως κύριες κατευθυντήριες γραμμές την επίτευξη net-zero εκπομπών μακροπρόθεσμα, τη μείωση χρήσης πόρων και τη βέλτιστη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, η Εταιρία παρακολουθεί συστηματικά τις επιδόσεις της και εστιάζει στη συνεχή βελτίωσή τους.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Scope 1 & 2

Μείωση 50% μέχρι το 2030 με έτος βάσης το 2020.

Scope 3

Αξιολόγηση και ιεράρχηση κρίσιμων προμηθευτών με περιβαλλοντική στρατηγική και ανακοίνωση στόχους μείωσης των εκπομπών.

Ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ

 80% έως 2025
100% έως 2030

Διαχείριση νερού

Η Εταιρία εστιάζει στην αποτελεσματική χρήση του νερού, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης στην παραγωγική διαδικασία.

20%
Ανακύκλωση νερού
+5%
Ειδική κατανάλωση νερού

*Στοιχεία για το έτος 2021 με σύγκριση το έτος 2020

Εκπομπές άνθρακα

Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το έτος 2021.

-37%
Έμμεσες εκπομπές (Scope 2)
-36%
Άμεσες εκπομπές (Scope 1)

*Έτος βάσης 2020