Περιβάλλον

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και αναλαμβάνει δράση για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης μέσω λύσεων και προϊόντων που διευκολύνουν την ανάπτυξη χρήσης καθαρότερων μορφών ενέργειας.

Στρατηγική
Παροχή προϊόντων και λύσεων που επιδρούν θετικά στην ενεργειακή μετάβαση
Χρήση ΑΠΕ/ καθαρής ενέργειας
Πρακολούθηση και μείωση εκπομπών άνθρακα
Εξοικονόμηση ενέργειας

Η Σωληνουργεία Κορίνθου σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την επιτυχή μετάβασή της σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα. Έχοντας ως κύριες κατευθυντήριες γραμμές την επίτευξη net-zero εκπομπών μακροπρόθεσμα, τη μείωση χρήσης πόρων και τη βέλτιστη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, η Εταιρία παρακολουθεί συστηματικά τις επιδόσεις της και εστιάζει στη συνεχή βελτίωσή τους.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Scope 1 & 2

Μείωση 50% έως2030 με έτος βάσης 2022.

Scope 3

25% έως 2030 με έτος βάσης 2022

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 80% έως 2025
100% έως 2030

Διαχείριση νερού
Εκπομπές άνθρακα

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (tn/έτος)

-6%

Συνολικές εκμπομπές άνθρακα (tn) / tn τελικού προϊόντος

CAGR
(2013-2022)