Απόλυτη προτεραιότητα μας αποτελεί η διατήρηση του υψηλού επιπέδου της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας, του πλέον δομικού στοιχείου κάθε πτυχής των δραστηριοτήτων μας. Η πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007) διατηρούν σε υψηλό επίπεδο την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και τη συνεχή της βελτίωση.
 
Σε συμμόρφωση με την πολιτική για την υγεία και ασφάλεια:
  • Θέτουμε ως πρωταρχικό και διαρκή στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας και ασφάλειας για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας, με στόχο το μηδενισμό των ατυχημάτων.
  • Υποστηρίζουμε την παροχή όλων των αναγκαίων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, οργανωτικών κλπ) για την επίτευξη του επιπέδου αυτού.
  • Αναγνωρίζουμε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική και δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωσή της.
  • Τηρούμε τη σχετική νομοθεσία και εφαμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Αναγνωρίζουμε την υγεία και την ασφάλεια ως βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και τη λήψη κάθε επιχειρηματικής απόφασης.
  • Αποδίδουμε απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων και τον έλεγχο των επικίνδυνων καταστάσεων και ενεργειών, πριν αυτές εκδηλωθούν.
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα υγείας και ασφάλειας και φροντίζουμε για τη συνεχή ενημέρωση των ανθρώπων μας.
  • Υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των επιδόσεων της σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Επιδιώκουμε την προαγωγή της κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες μας, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιριών, εργολάβων κλπ.
 
Πολιτική υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος & ενέργειας