Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των εργαζομένων μας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Οι αρχές της πολιτικής μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ότι οι τραυματισμοί και οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία μπορούν και πρέπει να αποτραπούν και ότι η βελτίωση της επίδοσής μας στην υγεία και την ασφάλεια συνδέεται με την επιχειρηματική πρόοδο και τα αποτελέσματα μας. Αυτό σημαίνει ότι εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους παράγοντες κινδύνου, διαχειριζόμαστε και ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις τους. Οι έννοιες της υγείας και της ασφάλειας έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα συστήματα διαχείρισης που υλοποιούμε καθώς και στις διαδικασίες μας.