Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικοί παράμετροι της Σωληνουργεία Κορίνθου, αναφορικά με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική της επίδοση:

 
Οικονομική Ανάπτυξη   2012 2013
Καθαρές πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)   211,992 157,309
Καθαρά Κέρδη (σε χιλ. ευρώ) – προ φόρων   4,233 -3,079
Καθαρά κέρδη (σε χιλ. ευρώ) – μετά από φόρους   3,447 -5,611
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (σε χιλ. ευρώ)   121,423 133,475
Συνολική κεφαλαιοποίηση (σε. χιλ. ευρώ) Ίδια Κεφάλαια 153,822 148,151
Δανεισμός 38,250 53,999
Λειτουργικό κόστος (σε χιλ. ευρώ)   207,320 165,237
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (σε χιλ. ευρώ)   62,620 103,570
Συνολικές πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς (καταβληθέντες φόροι) (σε χιλ. ευρώ)   1,418 2,028
Καθαρό κέρδος ανά μετοχή (σε ευρώ)   0.0279 -0.0452
       
Ανθρώπινο Δυναμικό   2012 2013
Αριθμός εργαζομένων   400 393
Αριθμός ανθρωποωρών (συμμετοχές επί ώρες) εκπαίδευσης   4,812 3,721
Ποσό που δαπανήθηκε για την εκπαίδευση (σε ευρώ)   71,702 41,144
Αριθμός τραυματισμών (που δεν προκάλεσαν απουσία) (minor accidents)   12 13
Αριθμός τραυματισμών (που οδήγησαν σε απουσία)   2 6
Παρ’ ολίγον ατυχήματα (near misses)*   29 30
Απουσίες - Χαμένες ημέρες λόγω τραυματισμών (οι άδειες εγκυμοσύνης δεν περιλαμβάνονται)**   92 268
Δείκτης Τραυματισμών (Ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας x 106/ Σύνολο
δεδουλευμένων εργατοωρών)
  2.04 6.83
Δείκτης Απολεσθεισών Ωρών (Απολεσθείσες εργατοώρες x 103) /Σύνολο δεδουλευμένων εργατοωρών)**   0.63 2.03
Αριθμός θανατηφόρων συμβάντων   0 0
Αριθμός επαγγελματικών ασθενειών   0 0
       
Αγορά   2012 2013
Πληρωμές προς προμηθευτές (σε χιλ. ευρώ)   189,926 150,331
Αριθμός παραπόνων   0 0
  
Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα, τα ποσά μέσα σε παρένθεση έχουν αρνητικό πρόσημο.
* Η διαφαινόμενη αύξηση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων για το 2011, υποδεικνύει απλώς την αύξηση αναφοράς.
** Σημειώνεται ότι ο αριθμός απολεσθεισών ημερών για το 2011 αναθεωρείται διαρκώς, καθώς βάσει της πολιτικής που ακολουθείται στην Εταιρία οι μέρες ενός ατυχήματος «επιβαρύνουν» μόνο το έτος το οποίο συνέβη το ατύχημα, ακόμη και σε περίπτωση που ο εργαζόμενος παραμένει εκτός εργασίας και το επόμενο έτος. Για τον ίδιο λόγο αναθεωρήθηκε και ο Δείκτης Απολεσθεισών Ωρών 2011.

 
Περιβάλλον   2012 2013
Συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (ΜWh)   5,345 4,840
Συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (GJ)   19,241 17,425
Ειδική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (ΜWh/τόνους προϊόντος)             0.028 0.033
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh)   26,979 21,431
Ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh/ τόνους προϊόντος)   0.139 0.146
Άμεσες εκπομπές CO2* (τόνοι)   1,260 1,140
Έμμεσες εκπομπές CO2* (τόνοι)   23,741 17,573
Συνολικές εκπομπές CO2* (τόνοι)   25,001 18,713
       
Κοινωνία   2012 2013
Εργαζόμενοι από την τοπική κοινωνία (%)   86.8 86.5
Εξέλιξη εθελοντικής αιμοδοσίας (φιάλες)   66 63
Συνολικό ύψος χορηγικού προγράμματος (σε ευρώ)   79,191 79,972


* Η ποσότητα των άμεσων εκπομπών υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση υγραερίου στην παραγωγή, την κατανάλωση πετρελαίου για θέρμανση, καθώς και την κατανάλωση πετρελαίου κίνησης από τα ανυψωτικά μηχανήματα.
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2013 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,82 κιλά CO2 / KWh
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2012 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,88 κιλά CO2 / KWh.
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2011 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,89 κιλά CO2 / KWh. (αναθεωρήθηκε)
Η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών έχει πραγματοποιηθεί με βάση το Πρωτόκολλο Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG Protocol) του Διεθνούς Οργανισμού World Resources Institute (WRI).