Αναγνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας και ο τρόπος που λειτουργούμε, επηρεάζουν, πέρα από την απόδοσή μας, και τους συμμετόχους μας. Κατανοούμε ότι για να παραμείνουμε επιτυχημένοι και στο μέλλον, χρειάζεται να δημιουργήσουμε αξία για τους συμμετόχους μας και την κοινωνία γενικότερα. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια σαφής κατανόηση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας που απασχολούν τους συμμετόχους μας, καθώς και τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους. Χρειάζεται να γνωρίζουμε τις απόψεις τους σχετικά με τα οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και για τα θέματα Eταιρικής Διακυβέρνησης που αφορούν στη Σωληνουργεία Κορίνθου και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ανησυχίες τους. Η ανάλυση των σημαντικών θεμάτων βοηθά στον εντοπισμό των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, τα οποία επηρεάζουν τους συμμετόχους μας και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη λειτουργία μας σήμερα αλλά και στο μέλλον.
 
Η Εταιρία επικαιροποιεί τον χάρτη των σημαντικών της θεμάτων, ετησίως, με βάση την ανταπόκριση που λαμβάνει από τις ομάδες των συμμετόχων της. Η διαδικασία που ακολουθείται (materiality analysis) βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative GRI-G3.1 και στο πρότυπο ΑΑ1000 του διεθνούς οργανισμού AccountAbility. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ελήφθησαν υπόψη ως σημαντικά τα θέματα εκείνα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλου εύρους μεταβολές στην επίδοση της Σωληνουργεία Κορίνθου.
 
Η επικαιροποίηση των σημαντικών θεμάτων οδήγησε στην ανάπτυξη του χάρτη σημαντικών θεμάτων. Τα σημαντικά θέματα απεικονίζονται ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας και ενσωματώνεται σε αυτά τόσο η πίεση των συμμετόχων όσο και η επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Η σημαντικότητα κάθε θέματος απεικονίζεται στο σχήμα με γκρι χρώμα και η ένταση αυξάνεται από το κέντρο και προς τα έξω.