Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα επιζητούμε την ίδια ευθύνη από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Κύρια ζητήματα του κοινωνικού μας αντίκτυπου είναι η παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, η παρακολούθηση της απόδοσης της εφοδιαστικής μας αλυσίδας στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο περιβάλλον, και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.
 

Οι Άνθρωποί μας

 
Πιστεύουμε πως οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη των δραστηριοτήτων της όντας ο πλέον σημαντικός παράγοντας λειτουργίας και ανάπτυξής της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές ανθρωπίνου δυναμικού που έχουν αναπτυχθεί, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, ενισχύουν την εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων, δίνοντας τους κίνητρα για την επιδίωξη της αριστείας στην εργασία τους.
 
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Γνωρίζουμε ότι η απόδοση της Εταιρίας εξαρτάται από τους καταρτισμένους και ταλαντούχους ανθρώπους μας. Εφαρμόζουμε διαδικασίες για την επιλογή, κατάρτιση και επιβράβευση των ανθρώπων μας, ώστε να αναπτύσσουν τις δεξιότητες / ικανότητές τους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η Εταιρία διαθέτει τους σωστούς ανθρώπους και ενισχύεται η απόδοση των εργαζομένων και το επίπεδο δέσμευσής τους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας προωθεί την κουλτούρα μας και εξασφαλίζει την εφαρμογή των αξιών μας, που διέπουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων μας. Ο συνδυασμός του Κώδικα Δεοντολογίας με τις αρχές και τις αξίες της Εταιρίας αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία μας.

Η πλειονότητα των εργαζομένων μας κατοικεί στις τοπικές κοινότητες, δίπλα στο εργοστάσιο Θίσβης. Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών μας διαθέτει τεχνικό υπόβαθρο και συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής και των μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης της Εταιρίας. Το τμήμα ανθρώπινων πόρων μας διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και μέσα που εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού και στον προγραμματισμό διαδοχής, ενώ παράλληλα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για τους εργαζομένους μας. Οι εργαζόμενοί μας ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε έργα εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης.

Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας και περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός μας πραγματοποιείται με στόχο τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας σε ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κατάρτισης, ετησίως.

Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης είναι ενσωματωμένη στις πρακτικές μας, και προσπαθούμε να διατηρούμε υγιείς εργασιακές σχέσεις. Ο διάλογος μπορεί να γίνει απευθείας μέσω της πολιτικής επικοινωνίας των «ανοικτών θυρών», η οποία επιτρέπει την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τυχόν σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Εταιρία ενώ παράλληλα διαθέτει και άλλες μορφές επικοινωνίας, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να επικοινωνούν τα θέματα τους (π.χ. συναντήσεις, στελεχών, συναντήσεις προσωπικού, αξιολόγηση).


 

Υγεία και Ασφάλεια

 
Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητές μας. Η εταιρεία έχει αναπτύξει εξειδικευμένες πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Αδιαπραγμάτευτος στόχος αποτελεί ο έγκαιρος εντοπισμός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που δύναται να εντοπιστούν στις εγκαταστάσεις, στις δραστηριότητες και στις παραγωγικές μας διαδικασίες, τα οποία αφορούν από τις προμήθειες έως και το στάδιο της μεταφοράς των προϊόντων μας  Υλοποιούμε πλήθος δράσεων για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων όσων συμμετέχουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.
 
Πολιτική για την υγεία και ασφάλεια
Σε συμμόρφωση με την πολιτική για την υγεία και ασφάλεια:
  • Θέτουμε ως πρωταρχικό και διαρκή στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας και ασφάλειας για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας, με στόχο το μηδενισμό των ατυχημάτων.
  • Υποστηρίζουμε την παροχή όλων των αναγκαίων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, οργανωτικών κλπ.) για την επίτευξη του επιπέδου αυτού.
  • Αναγνωρίζουμε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική και δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωσή της.
  • Τηρούμε τη σχετική νομοθεσία και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Αναγνωρίζουμε την υγεία και την ασφάλεια ως βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και τη λήψη κάθε επιχειρηματικής απόφασης.
  • Αποδίδουμε απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων και τον έλεγχο των επικίνδυνων καταστάσεων και ενεργειών, πριν αυτές εκδηλωθούν.
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα υγείας και ασφάλειας και φροντίζουμε για τη συνεχή ενημέρωση των ανθρώπων μας.
  • Υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των επιδόσεων της σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Επιδιώκουμε την προαγωγή της κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες μας, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιριών, εργολάβων κλπ. 
 

Τοπικές Κοινωνίες

 
Επιδιώκουμε να αναπτυσσόμαστε σε αρμονία  με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία δεσμών και την ανάπτυξη μακρόχρονων συνεργασιών με τους κοινωνικούς εταίρους. Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας, συμβάλλουν στην άμεση δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες.
 

Εφοδιαστική Αλυσίδα

 
Φροντίζουμε να προσφέρουμε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, το οποίο δείχνει τη σημασία της υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην εταιρική μας κουλτούρα συμπεριλαμβάνεται η μετάβαση στην υπεύθυνη προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στη διαφάνεια, όσον αφορά το εργατικό δυναμικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο.
 

Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 
Οι κοινές αξίες μας που διατυπώνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας, αποτελούν τις κατευθυντήριες οδηγίες συμμόρφωσης κάθε εργαζόμενου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κυριότερη αξία από όλες είναι αυτή που αναφέρεται στο σεβασμό των διεθνών και αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια αρχή που διέπει όλες τις εταιρικές και ατομικές δραστηριότητες και ενέργειες κάθε μέλους της Εταιρείας.
Φιλοσοφία
Στη Σωληνουργεία Κορίνθου, συνεχώς μεταφέρουμε τη φιλοσοφία μας σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στο εσωτερικό της Εταιρίας, όσο και στους εξωτερικούς συνεργάτες μας, σε όλο τον κόσμο. Στη διαδικασία για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφεται η πολιτική της Εταιρίας σε κάθε κατηγορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και τις ευθύνες και αρμοδιότητες των εργαζομένων. Επιπλέον συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, την εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και την απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας. Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους μας στην εκπαίδευση και κατάρτιση με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Υποστηρίζουμε τα βασικά εργασιακά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Ο ILO έχει υιοθετήσει συμβάσεις και συστάσεις που καλύπτουν σχεδόν κάθε θέμα που αφορά στις εργασιακές σχέσεις. Ο ILO έχει προσδιορίσει οκτώ συμβάσεις, τις οποίες αποκαλεί θεμελιώδεις συμβάσεις του ILO, και αφορά σε θέματα που κυμαίνονται από τις διακρίσεις και την ελάχιστη ηλικία για εργασία, ως τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. Η Σωληνουργεία Κορίνθου υποστηρίζει και τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις του ILO και κάνει ειδική αναφορά στην αντίστοιχη διαδικασία καθώς και στον Κώδικα Δεοντολογίας της.