Γνωρίζουμε ότι η απόδοση της Εταιρίας εξαρτάται από τους καταρτισμένους και ταλαντούχους ανθρώπους μας. Εφαρμόζουμε διαδικασίες για την επιλογή, κατάρτιση και επιβράβευση των ανθρώπων μας, ώστε να αναπτύσσουν τις δεξιότητες / ικανότητές τους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η Εταιρία διαθέτει τους σωστούς ανθρώπους και ενισχύεται η απόδοση των εργαζομένων και το επίπεδο δέσμευσής τους.
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας προωθεί την κουλτούρα μας και εξασφαλίζει την εφαρμογή των αξιών μας, που διέπουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων μας. Ο συνδυασμός του Κώδικα Δεοντολογίας με τις αρχές και τις αξίες της Εταιρίας αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία μας.
 
Η πλειονότητα των εργαζομένων μας κατοικεί στις τοπικές κοινότητες, δίπλα στο εργοστάσιο Θίσβης. Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών μας διαθέτει τεχνικό υπόβαθρο και συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής και των μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης της Εταιρίας. Το τμήμα ανθρώπινων πόρων μας διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και μέσα που εξασφαλίζουν  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού και στον προγραμματισμό διαδοχής, ενώ παράλληλα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για τους εργαζομένους μας. Οι εργαζόμενοί μας ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε έργα εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης.
 
Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας και περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός μας πραγματοποιείται με στόχο τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας σε ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κατάρτισης, ετησίως.
Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης είναι ενσωματωμένη στις πρακτικές μας, και προσπαθούμε να διατηρούμε υγιείς εργασιακές σχέσεις. Ο διάλογος μπορεί να γίνει απευθείας μέσω της πολιτικής επικοινωνίας των «ανοικτών θυρών», η οποία επιτρέπει την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τυχόν σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Εταιρία ενώ παράλληλα διαθέτει και άλλες μορφές επικοινωνίας, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να επικοινωνούν τα θέματα τους (π.χ. συναντήσεις, στελεχών, συναντήσεις προσωπικού, αξιολόγηση).