Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαχειρίζεται υπεύθυνα και σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης όλα τα απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της. Η Εταιρία φροντίζει τόσο για τη μείωση του τελικού όγκου των παραγόμενων αποβλήτων, όσο και για τη συνεχή αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσής τους. Επιπλέον συνεργάζεται μόνο με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για τη μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων της.