Η Σωληνουργεία Κορίνθου, φροντίζει στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία και τη δράση της, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, πρότυπα καλών πρακτικών για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Εταιρία εφαρμόζει μία σειρά προγραμμάτων στους ακόλουθους τομείς:
 
  • πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
  • πρόγραμμα βελτίωσης της αποθήκευσης αποβλήτων εντός του εργοστασίου,
  • πρόγραμμα βελτίωσης της διαλογής ανακυκλώσιμων εντός του εργοστασίου,
  • πρόγραμμα βελτίωσης της υποδομής για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών,
  • πρόγραμμα βελτίωσης της αξιοποίησης πόρων (Α’ υλών),
  • πρόγραμμα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επίδοσης,
  • πρόγραμμα ευαισθητοποίησης / εκπαίδευσης εργαζομένων.