Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει καθιερώσει, εφαρμόσει και συνεχώς βελτιώνει το πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001: 2004. Αυτό το σύστημα μας παρέχει το πλαίσιο διαχείρισης της συμμόρφωσης και συμβάλει στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης.
 
Προτεραιότητα της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι να παρέχει ασφαλή και υπεύθυνη εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων και να ευθυγραμμίζεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Η περιβαλλοντική πολιτική καθώς και οι βασικές αρχές, που υποστηρίζουν την εφαρμογή της, αντανακλά την έμφαση που δίνει η Εταιρεία στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής είναι ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρίας, καθώς και ευθύνη του κάθε εργαζόμενού της.
 
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας έχουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της Σωληνουργεία Κορίνθου για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάνω από το 50% των εργαζομένων της Εταιρείας συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κάθε χρόνο.
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου αυτό είναι δυνατό και ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων μας σε επενδύσεις των τελευταίων ετών αφορούσαν σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δραστηριοτήτων μας, καθώς και στη μείωση των εκπομπών, ή στην επίτευξη άλλων περιβαλλοντικών οφελών.
 
Παρακολουθούμε όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας, σε συνδυασμό με τη χρήση της ενέργειας και την επεξεργασία των αποβλήτων και υποβάλλουμε ετήσια έκθεση για όλα αυτά.  
Πολιτική υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος & ενέργειας
Πολιτική υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος & ενέργειας