Η Σωληνουργεία Κορίνθου καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την παρακολούθηση των αερίων ρύπων, που εκλύονται στην ατμόσφαιρα από τις δραστηριότητές της, θέλοντας να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ακολουθώντας τη διεθνή πρωτοβουλία του Greenhouse Gas Protocol η Εταιρία έχει αναγνωρίσει την «αλυσίδα παραγωγής αξίας» (value chain) και σύμφωνα με τα επίπεδα αυτής καταγράφει, ελέγχει και προσπαθεί να μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση, που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων ρύπων.
 

 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρακολουθεί και ελέγχει τις εκπομπές αερίων ρύπων στα εξής στάδια:
  1. Άμεσες εκπομπές (Πεδίο 1).
  2. Έμμεσες εκπομπές, εντός της Εταιρίας (Πεδίο 2)
Σχετικά με τις έμμεσες εκπομπές εκτός της Εταιρίας (Πεδίο 3) παρακολουθεί και ελέγχει επισταμένα μόνον ό,τι αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την παραγωγική της διαδικασία. Στόχος της Εταιρίας είναι η μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή τους. Ο περιορισμός των άμεσων και έμμεσων αέριων ρύπων σε συνδυασμό με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες μας.