Η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 50001: 2011. Η εταιρεία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες ενεργειακές πρακτικές και ενεργειακά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, χρησιμοποιώντας μέσα που εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης. Με την υιοθέτηση βέλτιστων τεχνικών λύσεων, η εταιρεία συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφόρο ανάπτυξη, υποστηρίζοντας και προάγοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των ανθρώπινων πόρων και εμπλεκομένων μερών για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης του ενεργειακού της αποτυπώματος.

 

 

Πιστοποιητικό EUROCERT