Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει δεσμευτεί, να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας παραδίδοντας προϊόντα με αξιόπιστο, συμπεριληπτικό και βιώσιμο τρόπο και έτσι να δημιουργεί κοινή αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Παράλληλα η εταιρεία έχει δεσμευτεί να λειτουργεί με ασφάλεια, με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και να συμπράττει με τους πελάτες της και τις τοπικές κοινωνίες για να οικοδομήσει ένα βιώσιμο μέλλον για συμμετόχους της. Η υπεύθυνη λειτουργία όλων θεωρείται πρωταρχικός στόχος και θεμελιώδους σημασίας για τη βιώσιμη λειτουργία της και επενδύει ιδιαίτερα στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει τη σημασία των με διαφάνεια και ορθών δομών διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της συνεχούς προόδου.
 
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια από τις επιχειρηματικές μας πολιτικές. Αυτές αποτελούν τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές που καθοδηγούν τις αποφάσεις μας. Κάθε επιχειρηματική αρχή στηρίζεται σε μια δήλωση πολιτικής που καθορίζει τις δεσμεύσεις μας. Στη συνέχεια, οι πιο λεπτομερείς επιχειρησιακές πολιτικές περιγράφουν τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι εργαζόμενοι και οι υπεργολάβοι μας.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιχειρηματικές αρχές και τις δηλώσεις πολιτικής μας (σύνδεση):