Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει την ανάγκη και λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές της. Πιστή σε αυτή της τη δέσμευση, είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε ότι η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για τα προϊόντα χάλυβα της.

Όλα τα EPD σχετικά με κοιλοδοκούς του τομέα των κατασκευών, όλες τις μεθόδους παραγωγής σωλήνων που χρησιμοποιούνται για τον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων επένδυσης σωλήνων, όπως αντιδιαβρωτικές και επένδυση σκυροδέματος (CWC) υπεράκτιων εφαρμογών, έχουν επαληθευτεί και υποβληθεί στην πλατφόρμα International EPD System.

Το EPD είναι ένα επαληθευμένο και δημοσίως καταχωρημένο έγγραφο, που κοινοποιεί διαφανείς, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων. Προτεραιότητά μας ήταν και θα είναι πάντα η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μας, προκειμένου να επιτύχουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Για τη σύνταξη της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος εκπονείται μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA: Life Cycle Assessment) που περιλαμβάνει όχι μόνο το αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας του Εργοστασίου, αλλά και την παραγωγή και μεταφορά πρώτων υλών και καυσίμων στο Εργοστάσιο.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εκφράζονται με συγκεκριμένους, μετρήσιμους δείκτες που είναι έγκυροι, αντικειμενικοί και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, την κατανάλωση πόρων, την παραγωγή αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: https://www.environdec.com/home