Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνώς  παραγωγούς  σωλήνων χάλυβα και κοίλων δοκών για τους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών. Η προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων επεξεργασίας τους είναι στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της και ταυτόχρονα,   να επιτύχει τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της.
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των επιχειρησιακών της λειτουργιών, εφαρμόζει πολιτική για την ασφάλεια πληροφοριών με στόχο:
 • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών  που διαχειρίζεται
 • Την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων 
 • Την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές λειτουργίες της Εταιρείας
 • Την ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • Τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας πληροφοριών 

Για το σκοπό αυτό:
 • Ορίζονται οι οργανωτικές δομές που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών
 • Ορίζονται τα τεχνικά μέτρα ελέγχου  και περιορισμού της πρόσβασης σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα
 • Καθορίζεται ο τρόπος διαβάθμισης των πληροφοριών ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την αξία τους
 • Περιγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες προστασίας των πληροφοριών κατά τα στάδια της επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησής τους
 • Καθορίζονται οι τρόποι ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συνεργατών της Εταιρείας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Προσδιορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών
 • Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους διασφαλίζεται η ασφαλής συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρείας σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ή σε περιπτώσεις  καταστροφών 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποιεί εκτιμήσεις των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών σε τακτικά χρονικά διαστήματα και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Εφαρμόζει πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ασφάλειας πληροφοριών μέσω του οποίου καθορίζονται δείκτες απόδοσης, περιγράφεται η μεθοδολογία μέτρησής τους και παράγονται περιοδικές αναφορές οι οποίες ανασκοπούνται από τη Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.
 
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και παρακολούθηση των πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της Εταιρείας.
 
Το σύνολο των υπαλλήλων της  Σωληνουργείας Κορίνθου και των συνεργατών  της με πρόσβαση σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας, έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων των εφαρμοζόμενων  πολιτικών για την  ασφάλεια των πληροφοριών.