Η Σωληνουργεία Κορίνθου βρίσκεται στη διαδικασία ενσωμάτωσης των κατευθυντήριων οδηγιών του νέου προτύπου ISO 26000 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις διαδικασίες της. Καθώς το νέο αυτό πρότυπο αποτελεί πλαίσιο οδηγιών και όχι πιστοποιήσιμο σύστημα διαχείρισης, η προσπάθεια ενσωμάτωσης των αρχών του είναι μακρόχρονη και συνεχής. Ειδικότερα, παραθέτουμε, ανά άξονα του προτύπου, τις δράσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρία:
 

Εταιρική Διακυβέρνηση


Η Εταιρία φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησής της προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε ολόκληρο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Για τη Σωληνουργεία Κορίθου αποτελεί δέσμευση η επιλογή των κατάλληλων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και κατά συνέπεια η προάσπιση των συμφερόντων όλων των συμμετόχων της. Η ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, στη Σωληνουργεία Κορίθου βασίζεται στην αναγνώριση των ενδεχόμενων κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που συνδέονται με κάθε στρατηγική απόφαση.


Μέσω των αποφάσεων που λαμβάνει τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, η Σωληνουργεία Κορίνθου, επιδιώκει να προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής, να διασφαλίζει τη διαφανή λειτουργία της και να εναρμονίζει τη διοίκηση της Εταιρίας με τα συμφέροντα των συμμετόχων της. Οι πρακτικές που ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας βασίζονται στους κανόνες και τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς καθότι πιστεύουμε ότι αποτελούν το όχημα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Σωληνουργεία Κορίθου επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ασφάλειας και ποιότητας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Επιλέγει προσεκτικά τους προμηθευτές των πρώτων και βοηθητικών υλών προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων της. Λειτουργεί με υπευθυνότητα και ηθική σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Οι άνθρωποι της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι η κινητήρια δύναμη λειτουργίας και ανάπτυξης της. Η Εταιρία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη αξιοκρατικού συστήματος προσέλκυσης εργαζομένων, διαφανούς συστήματος αμοιβών και προαγωγών και ενημερωμένου συστήματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001).

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παροχή ίσων ευκαιριών συνιστούν αναπόσπαστες αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας. Η φιλοσοφία της Εταιρίας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα επικοινωνείτε στους εργαζόμενους και συνεργάτες της, σε όλο τον κόσμο. Προς αυτή την κατεύθυνση η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική με θέμα το «Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας» και ενθαρρύνει την εκπαίδευση ή και κατάρτιση με σκοπό την κατανόηση και αποδοχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας.

Αποτελεί μέλημα της Σωληνουργεία Κορίνθου η τοπική ανάπτυξη, η ενίσχυση της απασχόλησης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις της. Συνεργάζεται αρμονικά με τους φορείς των τοπικών κοινοτήτων και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και ανησυχίες τους προσπαθώντας για κοινά αποδεκτές δράσεις.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου λειτουργεί υπεύθυνα και εφαρμόζει έμπρακτα τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις, ενώ αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής της αρχής της πρόληψης σε κάθε της απόφαση και δράση. Η Εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Σχεδιάζει και πραγματοποιεί δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος δίνοντας έμφαση στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων της, όπως η περαιτέρω αξιοποίηση τους και ανακύκλωσή τους.