Η διαχείριση της βιωσιμότητας είναι στρατηγικής σημασίας για τη Σωληνουργεία Κορίνθου. Ενισχύει και μεγιστοποιεί τις αρχές της βιωσιμότητας με την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τη μοναδική εγγύηση εξασφάλισης του μελλοντικού «επιχειρείν» και η παραγωγή προστιθέμενης αξίας αφορά σε όλους τους συμμετόχους  της Σωληνουργείας Κορίνθου.
 
Η συνεχής βελτίωση στην Εταιρία διασφαλίζεται μέσω του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης, που εφαρμόζει. Το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει:
 
  • το σύστημα διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008,
  • το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004,
  • το σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007. 

Μέσω των πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης η Εταιρία παρακολουθεί και αξιολογεί την επίδοση της ανά άξονα ΕΚΕ και πετυχαίνει ουσιαστικά την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας καθώς και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων με προσανατολισμό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία εξετάζει σε τακτική βάση τα ζητήματα που προκύπτουν και σχεδιάζει το ετήσιο πλάνο δράσεων. Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων σχεδόν των Διευθύνσεων της Εταιρίας και αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της Σωληνουργεία Κορίνθου. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά στο σύνολο του οργανισμού και βασίζεται σε πέντε πυλώνες. (1) Ομάδα ΕΚΕ, (2) Αναφορές και εκθέσεις, (3) Κουλτούρα υπευθυνότητας, (4) Δέσμευση διοίκησης, (5) Συστήματα διαχείρισης.