Οι κοινές αξίες μας που διατυπώνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας, αποτελούν τις κατευθυντήριες οδηγίες συμμόρφωσης κάθε εργαζόμενου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κυριότερη αξία από όλες είναι αυτή που αναφέρεται στο σεβασμό των διεθνών και αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια αρχή που διέπει όλες τις εταιρικές και ατομικές δραστηριότητες και ενέργειες κάθε μέλους της Εταιρείας.
 
Στη Σωληνουργεία Κορίνθου, συνεχώς μεταφέρουμε τη φιλοσοφία μας σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στο εσωτερικό της Εταιρίας, όσο και στους εξωτερικούς συνεργάτες μας, σε όλο τον κόσμο. Στη διαδικασία για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφεται η πολιτική της Εταιρίας σε κάθε κατηγορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και τις ευθύνες και αρμοδιότητες των εργαζομένων. Επιπλέον συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, την εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και την απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας. Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους μας στην εκπαίδευση και κατάρτιση με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Υποστηρίζουμε τα βασικά εργασιακά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Ο ILO έχει υιοθετήσει συμβάσεις και συστάσεις που καλύπτουν σχεδόν κάθε θέμα που αφορά στις εργασιακές σχέσεις. Ο ILO έχει προσδιορίσει οκτώ συμβάσεις, τις οποίες αποκαλεί θεμελιώδεις συμβάσεις του ILO, και αφορά σε θέματα που κυμαίνονται από τις διακρίσεις και την ελάχιστη ηλικία για εργασία, ως τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. Η Σωληνουργεία Κορίνθου υποστηρίζει και τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις του ILO και κάνει ειδική αναφορά στην αντίστοιχη διαδικασία καθώς και στον Κώδικα Δεοντολογίας της.