Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ισχυρή δέσμευση να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και είναι σε θέση να λειτουργεί και να συμβάλει σε μια κυκλική οικονομία χαμηλού άνθρακα. Η Εταιρία συνεχίζει να επιδεικνύει ορθές επιχειρηματικές πρακτικές με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο, ενώ δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ένα συνεχώς βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι εταιρείες της δημιουργούν σχέσεις και συνεργασίες με τους πελάτες και φορείς της κοινότητας ενώ χτίζει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους προκειμένου να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της.

Η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της Σωληνουργείας Κορίνθου και των συνεργατών της.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την αρχή της πρόληψης ως παράγοντα ύψιστης σημασίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και πραγματοποιεί ενέργειες που διευκολύνουν τη διαχείριση των αποβλήτων της, εφαρμόζει μέτρα για την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την εξασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
 
Αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής
Η εταιρεία επιδιώκει τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Οι βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι οι ακόλουθες:
  • Υπεύθυνη λειτουργία: Να έχουμε γνώση των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων και να λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ελαχιστοποίησής τους, καθώς και μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών συμβάντων.
  • Διαφάνεια: Συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους εταίρους μας, κρατικούς ή μη κρατικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της.
  • Συνεχής βελτίωση: Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας.
  • Εκπαίδευση: το προσωπικό της εταιρίας ενημερώνεται, ευαισθητοποιείται και συμμετέχει ενεργά στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι στόχοι της εταιρίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συμμετοχή κάθε εργαζόμενου
  • Η συνολική μας απόδοση υπόκειται σε συνεχή και λεπτομερή έλεγχο από το διοικητικό συμβούλιο και η ηγεσία της Εταιρείας σε περιβαλλοντικά θέματα παρέχεται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της.