Η Πολιτική Ποιότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί σημαντικό κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας, που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της στην παγκόσμια αγορά χαλυβδοσωλήνων για την ενεργειακή βιομηχανία.

Για να το πετύχει αυτό, πρωταρχικός της στόχος είναι να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών της. Για την Εταιρεία η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι υπόθεση όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Κεφαλαιοποιεί την ενεργό συμμετοχή της διοίκησης, των εργαζομένων,  των προμηθευτών και των πελατών της και δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους μετόχους.

Με την έννοια αυτή η Πολιτική Ποιότητας ενσωματώνει όλες εκείνες τις μεθόδους και πρακτικές που διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας από τον σχεδιασμό του χάλυβα, την παραγωγή, την επένδυση, την αποθήκευση και τη διάθεση. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, σχετικά με την ικανοποίηση του πελάτη προκείμενου συνεχώς να βελτιώνουμε τις μεθόδους και πρακτικές που ακολουθούμε.

Επίσης, σημαντική είναι η ικανότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας να ενσωματώνει με επιτυχή τρόπο αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, τα οποία εξασφαλίζουν στην Εταιρεία δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Ο κλάδος δραστηριοποίησης χαρακτηρίζεται από υψηλές, τεχνολογικά και ποιοτικά, απαιτήσεις με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης αλλά και έντονο ανταγωνισμό. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σαν αυτό της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι η καλύτερη εγγύηση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της σε παγκόσμιο επίπεδο, άλλα και τη δυναμική και κερδοφόρα ανάπτυξη της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας αναθεωρείται περιοδικά, γνωστοποιείται με τρόπο κατανοητό στο σύνολο του προσωπικού και είναι διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήσεως.

Οι αγορές που δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου χαρακτηρίζονται από υψηλές, τεχνολογικά και ποιοτικά, απαιτήσεις με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης αλλά και έντονο ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για τη δυναμική και κερδοφόρα ανάπτυξή της αποτελεί η εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων.

 
            


Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαχειρίζεται την Ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της:
  • αναπτύσσοντας Πολιτικές και Διαδικασίες σε όλο το εύρος των εργασιών της,
  • ελέγχοντας την αποτελεσματική υλοποίηση των Πολιτικών και Διαδικασιών,
  • ελέγχοντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Πολιτικών και Διαδικασιών,
  • αναθεωρώντας και βελτιώνοντας τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες, όποτε κρίνεται απαραίτητο.


 


Η Πολιτική Ποιότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου
Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι υπόθεση όλων όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία της. Η Εταιρία κεφαλαιοποιεί την ενεργό συμμετοχή της Διοίκησης, των εργαζομένων, των προμηθευτών και των πελατών της και δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους μετόχους.
 
Σημάνσεις Προϊόντων και Υπεύθυνη Πληροφόρηση
Τα πρότυπα παραγωγής, που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, παρέχουν τη δυνατότητα σχετικής σήμανσης των προϊόντων της Σωληνουργεία Κορίνθου. Η Εταιρία φροντίζει για τη σήμανση των προϊόντων της, πιστοποιώντας την τήρηση υψηλών προδιαγραφών στην παραγωγή, με στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίησή τους.
Το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών, που παρέχει η Σωληνουργεία Κορίνθου, ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, σχετικά με τις πληροφορίες που χρειάζεται να τα συνοδεύουν. Κατά την παράδοσή του το προϊόν συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ποιότητας, το οποίο συντάσεται βάσει διεθνούς προτύπου (EN/ISO) και επιβεβαιώνει τις προδιαγραφές της παραγωγής, των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος.
 
Κατά περίπτωση και ανάλογα με τις προδιαγραφές που τίθενται σε κάθε σύμβαση, το προϊόν συνοδεύεται από έναν τεχνικό φάκελο - βιβλίο δεδομένων (databook) με όλα τα στοιχεία που αφορούν στις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί. Πρόσθετα, ο πελάτης παραλαμβάνει, εγγράφως, οδηγίες διακίνησης, αποθήκευσης και χρήσης των προϊόντων.