Προμηθευτές πρώτων υλών
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει τους προμηθευτές της ως πολύτιμους συνεργάτες στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Στοχεύοντας σε μακροχρόνιες συνεργασίες, η Σωληνουργεία Κορίνθου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των προμηθευτών, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 
 • Ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο
 • Ύπαρξη πιστοποιημένου συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001 ή άλλο αντίστοιχο
 • Σεβασμός των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ
 • Διαφάνεια
 • Ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001 ή άλλο αντίστοιχο)
 • Διαθέσιμη γκάμα προϊόντων / ικανότητες
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία / φήμη
 • Ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επιμέρους έργων
 
Η επίδοση των προμηθευτών παρακολουθείται διαρκώς (καίριοι δείκτες απόδοσης, βελτίωση του προϊόντος, καινοτομία). Το τμήμα προμηθειών της εταιρείας διατηρεί μία δυναμική λίστα εγκεκριμένων προμηθευτών.
 

Αξιολόγηση των προμηθευτών:
 
 • Έλεγχος και επαλήθευση των εγγράφων
 • Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις τους
 • Πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας
 • Πληρότητα μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Επάρκεια και δεξιότητες του τεχνικού προσωπικού
 • Συναντήσεις τεχνικού περιεχομένου
 • Δοκιμαστικές παραγωγές
 • Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και συνέπεια στην παράδοση των παραγγελιών
 • Επαναξιολόγηση και ταξινόμηση των προμηθευτών
 • Ενημέρωση των προμηθευτών σχετικά με την ποιοτική αξιολόγηση των επιδόσεών τους