Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου η υλοποίηση της ΕΚΕ σημαίνει την ενσωμάτωση της Πολιτικής μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη στρατηγικής σημασίας ενσωμάτωση των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλον τον οργανισμό της γι’ αυτό και προσεγγίζει συστηματικά την εφαρμογή προγραμμάτων ανά άξονα ΕΚΕ.
 
Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορά στη στρατηγική, στην άσκηση διοίκησης (management), στην έρευνα και ανάπτυξη, στην παραγωγή αλλά και σε άλλους νευραλγικούς τομείς της Σωληνουργεία Κορίνθου. Η στρατηγική ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην Εταιρία περιλαμβάνει και την κοινωνική δέσμευση της Σωληνουργεία Κορίνθου με την τοπική κοινωνία, στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Επιπλέον, η ανάπτυξη διαλόγου της με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμβάλλει στην πληρέστερη καταγραφή των επιδράσεων που έχει η δραστηριότητάς της, σε κάθε ομάδα συμμετόχων ξεχωριστά. Ο συστηματικός διάλογος με όλους τους συμμετόχους βοηθά την Εταιρία να χειριστεί αποτελεσματικά και να ανταποκριθεί σωστά σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως επίσης να ανακαλύψει νέες προκλήσεις και νέα πεδία δραστηριοποίησης ή ευκαιρίες.
 
Η στρατηγική ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη Σωληνουργεία Κορίνθου υλοποιείται μέσω του σχεδιασμού, της δέσμευσης με όλους τους συμμετόχους, της αξιολόγησης της επίδοσης και της συνεχούς βελτίωσης.