2013 2014 2015
Μεικτές πωλησεις 165.364.869 188.190.375 296.223.582
Κόστος πωληθέντων -149.094.409 -168.979.735 -226.426.073
Μεικτό περιθώριο 16.270.460 19.210.640 69.797.509
Λοιπά έσοδα 3.995.670 4.680.383 932.577
Άμεσα έξοδα πωλήσεων -16.837.619 -20.516.518 -46.385.938
Έξοδα διοικήσεως -7.690.244 -7.473.251 -5.830.971
Λοιπά έξοδα -845.735 72.753; -2.856
Λειτουργικό αποτέλεσμα -5.107.468 -4.025.993 18.510.321
Έκτακτα έσοδα (έξοδα)      
Λειτουργικό αποτέλεσμα -5.107.468 -4.025.993 18.510.321
Χρηματοοικονομικά έσοδα 343.417 122.496 81.381
Χρηματοοικονομικά έξοδα -3.423.475 -3.141.748 -8.001.885
  - - -
Καθαρό Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα -3.080.058 -3.019.252 -7.920.504
Έσοδα από συμμετοχές - μερίσματα 4.767.494 2.136.532 1.510.501
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων -3.420.032 -4.908.713 12.100.318
Φόρος εισοδήματος -2.717.573 -646.842 -4.341.132
Κέρδη/ (Ζημιές) μετά φόρων -6.137.605 -5.555.555 7.759.186
       
Εισοδήματα κατανεμημένα σε:      
Ιδιοκτήτες της μητρικής
-6.137.605 -5.555.555 7.759.186
Κατόχους Δικαιωμάτων μειοψηφίας
     
       
(Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής για την χρήση (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή) -0.0494 -0.0447 0.0625
Βασικά      
Μειωμένα      
       
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 4.636.558 3.608.374 26.381.908