σε χιλιάδες ευρώ 2013 2014 2015
Ενεργητικό
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 140.361.938 172.640.643 199.430.444
Ενσώματα πάγια 116.142.694 155.057.553 183.615.498
Υπεραξία και Ασώματα Πάγια      
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση 19.058.542 12.771.781 10.925.002
Λοιπές Επενδύσεις      
Παράγωγα      
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 4.974.920 4.800.080 4.709.864
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 185.782 11.229 180.080
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό 150.837.246 189.735.579 140.018.001
Αποθέματα 50.401.905 83.856.031 69.316.312
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 59.351.859 96.281.030 49.455.934
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 4.394 14.443 121.499
Λοιπές επενδύσεις 9.137 9.137 9.137
Φόρος Εισοδήματος   1.555.659 1.657.756
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 41.069.951 9.574.938 19.457.363
       
Σύνολο ενεργητικού 291.199.184 362.376.222 339.448.445
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 96.852.757 96.852.757 96.852.757
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 27.427.850 27.427.850 27.427.850
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών/συγγενών -4.460.006 -10.752.777 -13.134.794
Λοιπά αποθεματικά και κέρδη εις νέον 36.480.030 26.290.157 38.295.028
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής 156.300.631 139.817.987 149.440.841
Δικαιώματα Μειοψηφίας      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 156.300.631 139.817.987 149.440.841
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 52.548.959 76.796.642 76.625.469
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 828.455 1.235.125 1.223.258
Χορηγίες      
Προβλέψεις 986.555 137.753 137.753
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 14.326.693 13.093.993 16.995.159
Σύνολο 68.690.662 91.263.513 94.981.639
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 1.450.000 32.311.762 58.986.889
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 44.927.028 83.955.906 35.543.037
Φορολογία εισοδήματος 39.714 112.903 582
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 50.431 6.726.244 495.457
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα 19.597.096 8.187.907  
Προβλέψεις 143.622    
Σύνολο 66.207.891 131.294.722 95.025.965
Σύνολο υποχρεώσεων 134.898.553 222.558.235 190.007.604
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 291.199.184 362.376.222 339.448.445