2013 2014 2015
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων -3.420.032 -4.908.713 12.100.318
Προσαρμογές σε:      
Φόρο εισοδήματος -349    
Αποσβέσεις ενσώματων & ασώματων παγίων στοιχείων 8.358.188 8.585.990 8.648.905
Απομειωσεις, καταστροφή ενσώματων/ασώματων παγίων      
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων -104.074 -72.753  
Απομειώσεις Αποθεμάτων 303.123 1.155.963 3.358.163
(Κέρδη)/ Ζημιές από πωληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 893.599    
(Κέρδη)/ Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων   598.653 -612.922
(Έσοδα) τόκων -343.417 -122.496 -81.381
Έξοδα τόκων (σημ. 28) 3.423.475 3.141.748 8.001.885
(Έσοδα) από μερίσματα      
Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρίες -4.767.494 -2.136.532 -1.510.501
Συναλλαγματικές Διαφορές -93.584 -409.650 -244.523
Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 339.438 185.093 221.751
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων -3.262.405 -34.480.105 11.051.567
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων -3.934.298 -36.688.999 45.248.666
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων 17.841.558 38.847.369 -48.523.058
Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων   -992.424  
Αύξηση/(μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης -337.013 -103.892 -99.268
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14.896.715 -27.400.748 37.562.458
Καταβληθέντες τόκοι -3.686.653 -2.960.238 -7.891.695
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -2.432.429 -246.509 -2.330.825
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 8.777.633 -30.670.495 27.339.938
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων -20.593.834 -51.047.399 -37.109.198
Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων 104.134 3.717.539  
Απόκτηση θυγατρικών     -3.794
Μερίσματα εισπραχθέντα 2.400.537 2.022.388 801.440
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων -7.501.788   -696.000
Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6.550.180   693.144
Τόκοι που εισπράχθηκαν 343.417 122.496 81.381
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -18.697.354 -45.184.976 -36.233.027
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Δάνεια αναληφθέντα 123.594.573 65.546.220 129.639.817
Αποπληρωμή δανεισμού -99.909.425 -21.845.964 -111.323.769
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 23.685.148 43.700.256 18.316.048
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13.765.427 -32.092.215 9.422.959
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 27.505.880 41.069.951 9.574.938
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα -201.356 597.202 459.465
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 41.069.951 9.574.938 19.457.363