Η Σωληνουργεία Κορίνθου επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας της προς όφελος των μετόχων της, όσων συμβάλλουν στην ανάπτυξή της αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, έχει αναπτύξει το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησής της λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές και πρότυπα. Ειδικότερα, με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των συμμέτοχων της Εταιρίας, η Σωληνουργεία Κορίνθου ακολουθεί και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και έχει υιοθετήσει οικειοθελώς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), με τις αποκλίσεις που εξειδικεύονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.
 
Σκοπός της Σωληνουργείας Κορίνθου είναι η συνεχής αξιολόγηση και επικαιροποίηση του συστήματος διακυβέρνησής της προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, αλλά και κάθε επικοινωνία με τους συμμετόχους χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου φροντίζει για την επαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μετόχων της και των υποψηφίων επενδυτών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου μέσω του οργανωμένου συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησής της, το οποίο περιλαμβάνει:
  • όργανα διοίκησης με σαφείς ρόλους, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις,
  • κατάλληλη οργανωτική δομή και εταιρικές διαδικασίες,
  • αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και
  • οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας τόσο με το εξωτερικό, όσο και με το εσωτερικό της περιβάλλον.