Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εκλέγεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008 (αρθ.37), αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο και έχει ως κύριο έργο, στα πλαίσια των από τον ως άνω νόμο περιγραφομένων υποχρεώσεων, την παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκπλήρωση της αποστολής του σχετικά με την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων, των ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, την διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • Να εξετάζει την αποτελεσματικότητα όλων των επιπέδων της Διοίκησης σε σχέση με τη διαφύλαξη των πόρων που διαχειρίζονται και τη συμμόρφωση τους με την καθιερωμένη πολιτική και διαδικασίες της Εταιρείας.
  • Να αξιολογεί τις διαδικασίες και τα στοιχεία για την επάρκεια τους σχετικά με την επίτευξη των στόχων και εκτίμηση της πολιτικής και του προγράμματος που αναφέρεται στην υπό εξέταση δραστηριότητα.
  • Να ελέγχει περιοδικά τις διάφορες λειτουργίες των διάφορων διευθύνσεων ή τμημάτων, έτσι που να διασφαλίζεται ότι οι διάφορες λειτουργίες τους διεξάγονται ομαλά, είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της Διοίκησης, την πολιτική της Εταιρείας, τις διαδικασίες και ότι αυτές συμμορφώνονται με τους στόχους της Εταιρείας και με τα πρότυπα της Διοικητικής πρακτικής.
  • Να εξετάζει τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου και ειδικότερα να:
    • Αξιολογεί την επάρκεια έκτασης τους.
    • Επιβεβαιώνει την ακρίβεια των εκθέσεων.
    • Να εξετάζει την επάρκεια υποστήριξης των αποτελεσμάτων.
Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει και διασφαλίζει την ανεξαρτησία των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας και λαμβάνει γνώση των ευρημάτων τους καθώς και των Εκθέσεων Ελέγχου επί των ετησίων ή ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Παράλληλα, προτείνει διορθωτικές ενέργειες και διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν ευρήματα ή αδυναμίες σε περιοχές Οικονομικής Αναφοράς ή άλλων σημαντικών λειτουργιών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες για το έργο της Επιτροπής.